PALTA

PALTA on pitkäaikaistyöttömien palvelutarpeen arviointiin tarkoitettu sosiaalityöntekijän tai yksilövalmentajan sähköinen työkalu. Ohjelman avulla on mahdollista selvittää nopeasti työttömän työnhakijan tämän hetken tilanne sekä tehdä työttömyyskokemusten ydinkohtien nopea analyysi. PALTA on tarkoitettu työttömien työhakijoiden kanssa työskenteleville kuntien sosiaaliviranomaisille ja työllistämistoiminnasta vastaaville sekä muille työttömien työnhakijoiden kanssa työskenteleville asiantuntijoille.

Lue lisää

PALTA on:

 • työkalu työttömyyden syiden nopeaan selvittämiseen
 • apuväline yhteisen näkemyksen etsimiseksi työnhakijan tilanteesta
 • kompassi, joka osoittaa ohjauksen suunnan: mitä pitää muuttaa ja miksi, jotta työmarkkinoiden kohtaamisesta tulisi työnhakijalle helpompaa.

PALTA-ohjelma on helppokäyttöinen työttömien työnhakijoiden yksilöllisten palvelutarpeiden arviointiohjelma.

PALTA-ohjelman avulla selvitetään pitkäaikaistyöttömän henkilön:

 • työelämän yksilöllinen merkitys
 • protestanttinen työasenne
 • työttömyystilanteen merkitys
 • työttömyystilanteen hallinta
 • omavastuullisuuden kokeminen
 • opittu toivottomuus
 • työttömyyden kokeminen
 • taloushuolet stressitekijänä
 • psyykkisen pahoinvoinnin riski
 • työmarkkinakäyttäytyminen
 • työnhakuaktiivisuus
 • työllistymisodotukset
 • väsyminen työelämään
 • yksilölliset selviytymiskeinot

Ohjelman avulla muutosta voi ohjata ja arvioida tarkoituksenmukaisesti. Toimintaa voidaan tehostaa siten, että työmarkkinatuen piiriin kuuluva henkilö saa juuri sillä hetkellä tarvitsemansa palvelut.

Ohjauskeskusteluissa ja -toiminnoissa päästään heti kiinni tilanteen hallintaan vaikuttaviin ydintekijöihin.

Ohjelman tavoitteena on toimia työkaluna yksilöllisen palvelutarpeen mahdollisimman nopealle arvioimiselle. Näin estetään osaltaan työttömyyden aiheuttamien haittavaikutuksien pitkittymistä, erityisesti työttömyyden aiheuttamaa stressiä, psyykkistä pahoinvointia sekä riskiä ajautua pitkäaikaistyöttömyyteen sopeutumisen uralle.

Ohjelman tarkoitus on auttaa työttömiä työnhakijoita ja heidän kanssaan työskenteleviä asiantuntijoita ja palvelujen tuottajia arvioimaan tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvan menetelmän avulla työnhakijan elämäntilannetta ja siitä nousevia tarpeita sekä edistämään heidän ohjaustaan työmarkkinoille.

Ohjelman käyttöoikeus lunastetaan vuodeksi kerrallaan. Käyttöoikeuden haltija tilaa ennakkoon vastaustunnuksia. Tunnuserien määrät: 10, 25, 50, 100, 200, 500 ja 1 000.

PTA-valmennus

PTA (Palvelutarpeen arviointi) -keskustelussa asioita tarkastellaan yksilöllisesti työntekijän tai valmentautujan näkökulmasta. PTA-keskustelujärjestelmässä kartoitetaan ja konkretisoidaan tavoitteita työllistymis- tai valmentautumisjaksolle vakioidun kysymyspatteriston avulla.

Ohjelma tukee kuntouttavan työtoiminnan ja työvalmennuksen asiakkaiden ohjausta. PTA:n avulla näihin liittyvien toimintojen vaikuttavuus paranee.

Ohjelma on tarkoitettu kaikille sosiaalisen työllistämisen yksiköille, jotka haluavat toimia asiakaslähtöisesti ja kehittää toimintansa vaikuttavuutta.

Lue lisää

PTA-keskustelut ovat tärkeä osa työpajahenkilöstön ja sosiaalisen työllistymisen valmentautujan välistä yhteistyötä. PTA-keskustelun käymistä suositellaan vähintään kerran kuukaudessa.

Tavoitteenasettamistyökalulla asetetaan tavoitteita noin 1–4 viikon ajalle, mietitään selkokieliset keinot tavoitteen saavuttamiseksi sekä lopuksi arvioidaan tavoitteen saavuttamisen onnistuminen. Järjestelmä lähettää sovitulla aikataululla sähköpostiin muistutuksia tavoitteista ja tehtävistä.

PTA soveltuu työtoiminnan yksilölliseen arviointiin sekä ratkaisukeskeisen toimintatavan jalkauttamiseen valmennusprosesseihin.

Vakioidun PTA-kysymyspatteriston sisältö koostuu seuraavista osista:

 • perehdytykseen liittyvät kysymykset
 • menneen jakson ja tehtävistä suoriutumisen käsittely
 • seuraavan jakson keskeisten tavoitteiden määrittely
 • osaamisen arviointi
 • valmennus- tai työllistymisprosessin toimivuuden arviointi
 • hyvää ja tuloksekasta valmennustoimintaa tukevien ja estävien asioiden kartoitus
 • työvalmennustiimin sisäisen ja sosiaalisen työllistämisen verkoston välisen yhteistyön arviointi
 • yhteinen arviointi esimiehen/työ- tai yksilövalmentajan ja työntekijän/valmentautujan keskinäisestä vuorovaikutuksesta
 • tulevaisuuden osaamistarpeiden kartoitus ja tavoitteiden asettaminen
 • työhyvinvointiin sekä työ- ja toimintakykyyn liittyvien asioiden arviointi

Ohjelma tekee valmennusprosessin läpinäkyväksi, jolloin prosessin ohjaaminen ja kehittäminen mahdollistuu. Ohjelma tukee voimakkaasti valmennusyksikön yhteisöllisyyden kehittymistä dokumentoimalla asiakkaan tavoitteet ja saavutukset. Kaikki tiedot tallennetaan tietokantaan, josta ne ovat helposti valmennushenkilöstön saatavilla.

Ohjelman tavoitteena on auttaa työvalmennustiimejä nostamaan asiakkaansa toiminta keskiöön. Järjestelmä opettaa valmentautujaa ratkaisukeskeiseen toimintaan, jota voi soveltaa tulevaisuudessa oman elämänsä erilaisia haasteita kohdatessa.

Rakenne-PALTA

Rakenne-PALTA:n avulla selvitetään nopeasti, miten yhtäkkiä työttömäksi jäänyt näkee tilanteensa ja minkälaisia palveluja hän ensimmäisenä tarvitsee. Rakenne-PALTA keskittyy juuri työttömäksi jääneiden akuuttiin auttamiseen.

Rakenne-PALTA-ohjelma antaa tietoa, ketkä vastaajista ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tuottaman kriisihoidon tarpeessa, ketkä tarvitsevat tilanteensa vuoksi jopa mielenterveysalan ammattilaisten apua, ketkä vaativat uuteen tilanteeseensa mukautumisen vuoksi erityisiä sosiaalipuolen tukitoimia ja ketkä eivät ole työkykyisiä tällä hetkellä.

Ohjelma on tarkoitettu työttömien työhakijoiden kanssa työskenteleville kuntien sosiaaliviranomaisille ja työllistämistoiminnasta vastaaville, muille työttömien työnhakijoiden kanssa työskenteleville asiantuntijoille sekä tuki- ja vertaisryhmätyöskentelyssä toimiville henkilöille.

Lue lisää

Työmarkkinapettymyksen voimakas kokeminen ennustaa suhteellisen pitkää työttömyyttä. Rakenne-PALTA selvittää, millaisia voimavaroja ihmisellä itsellään on tällä hetkellä suuntautua ulos tilanteesta.

Ahdistava työttömyyden kokemus voi olla työnhakijalle tuhoisa myöhempää työmarkkinakäyttäytymistä ajatellen. Jos Rakenne-PALTA raportoi työnhakijan kokemuksen elämäntilanteestaan olevan hänelle erityisen haitallinen, olisi keskustelu terveysalan ammattilaisen kanssa suotavaa.

Ohjelman avulla asiantuntijoiden aikaa säästyy arvioimisen sijasta asiakkaiden konkreettiseen tukemiseen ja auttamiseen.

Kysymysten teemat ovat samoja kuin PALTA-ohjelmistossa. Rakenne-PALTA antaa raportin työttömyyden tai irtisanomisen kokemista selittävistä tekijöistä:

 • taloushuolet stressitekijänä
 • epäonnistumista odottava asenne
 • työttömyyden tai irtisanomistilanteen aiheuttama elämänmuutos
 • työllistymisodotukset ja työnhakuaktiivisuus

Raportin tiedot helpottavat tukiprosessin luomista siten, että siinä voidaan keskittyä ainoastaan vastaajalle merkityksellisiin ja tutkitusti vaikuttaviin tekijöihin.

Ohjelman tavoitteena on työttömien tai irtisanottujen tilanteen helpottaminen heti työttömäksi jouduttua selvittämällä, miten ihminen ymmärtää oman tilanteensa ja kuinka merkityksellisiä tilanteesta syntyvät kokemukset ovat.

Ohjelma auttaa työttömiä työnhakijoita ja heidän kanssaan työskenteleviä asiantuntijoita ja palvelujen tuottajia arvioimaan tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvan menetelmän avulla työnhakijan elämäntilannetta ja siitä nousevia tarpeita sekä edistämään heidän ohjaustaan työmarkkinoille.

PALTA-raportissa matemaattinen malli antaa suoraan tiedon psyykkisen pahoinvoinnin riskistä, jolloin asiantuntijat voivat vastaajan halutessa järjestää mahdollisuuden keskusteluun sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.

ST-asiakasrekisteri

ST-asiakasrekisteri on netissä toimiva sosiaalisen työllistämisen toimijoille rakennettu ohjelmisto, jolla voidaan läpivalaista sosiaalisen työllistämisen arkea. Asiakasrekisteristä voitte tulostaa sähköiset raportit, joita tarvitsette työpajatoiminnan sisäisessä seurannassa ja verkostonne kanssa viestinnässä.

ST-asiakasrekisteri auttaa työttömien kanssa työskenteleviä asiantuntijoita ja palvelujen tuottajia ennakoimaan tarvittavia muutoksia sekä seuraamaan reaaliaikaisten raporttien avulla sosiaalisen työllistämisen arkea.

ST-asiakasrekisteri on tarkoitettu sosiaalisia työllistämispalveluita tuottaville ja rahoittaville kuntien viranomaisille ja työllistämistoiminnasta vastaaville toimijoille sekä muille työttömien työnhakijoiden kanssa työskenteleville organisaatioille ja sidosryhmille.

Lue lisää

ST-asiakasrekisterillä voitte muuttaa sosiaalisen työllistämisen seurantaa ja vaikuttavuuden arviointia. Teillä on mahdollisuus napin painalluksella tulostaa oleelliset erityistyöllistämiseen tai pajatoimintaan liittyvät tilastotiedot.

Sosiaalisen työllistämisen areenalle räätälöity netissä toimiva asiakasrekisteriohjelmisto on tulevaisuuden avain. Jo lähitulevaisuudessa tarvitaan uudenlaisia työkaluja kuntouttavan työtoiminnan ja de minimis -sääntöjen muuttumisen myötä.

Ajan tasalla oleva työpajan tietokanta antaa työpajalle mahdollisuuden ennakoida toimintaansa entistä tarkemmin yhdessä muiden verkostossa toimivien kanssa. Asiakasrekisterin avulla voidaan tehdä ja toimittaa erilaisia tilastoja ja raportteja, jotka tuovat sosiaalisen työllistämistoiminnan arjen päättäjien ja eri sidosryhmien tietoon aivan uudella tavalla.

ST-asiakasrekisteri hyödyttää sosiaalisen työllistämisen operatiivisia toimijoita monella eri tavalla. Kerättyä tietoa voidaan myös käyttää strategisen suunnittelun perustana. Työllistymistilanteen heikkenemisen myötä aiemmin kerätty asiakastieto vanhenee nopeasti ja päätöksenteossa tarvittavaa uutta tietoa ilmenee päivittäin. Asiakasrekisterillä voidaan seurata tätä tiedontarvetta.

ST-asiakasrekisteri-ohjelman tavoitteena on toimia työkaluna sosiaalisen työllistämisen johtamisessa. Asiakasrekisteri tarjoaa eri tasoilla toimiville johtajille ja esimiehille älykkään ohjauskeinon kohdentaa sosiaalisen työllistämisen niukkenevia resursseja vaikuttavampiin toimintatapoihin.

Ohjelma tarjoaa käyttöönne tehokkaan seurantatyökalun, jota voitte muokata tarpeitanne vastaavaksi. Kaikki tarvittavat ominaisuudet ovat aina käytössänne. Valitsette silti vain ne, joita tarvitsette. Ohjelmaan voidaan linkittää esimerkiksi WellWorksin osaamiskartoitus, työ- ja oppimistyylien arviointityökalut tai yksilöllinen palvelutarpeen arviointiosio.

ST-asiakasrekisteri-ohjelmistolla seurataan seuraavia asioita:

 • sosiaalisen työllistämisen toimijoiden lukumäärää, josta saadaan kokonaisraportteja eri pajoille tai työpisteisiin sijoitetuista henkilömääristä
 • kuka heidät on ohjannut työllistämis- tai valmennuspalveluihin
 • millainen koulutustausta valmennuksessa olevilla on
 • miten he asuvat ja miten he ovat keränneet toimeentulonsa ennen osallistumista kuntoutukseen tai työllistämistoimintaan
 • millainen työ- ja työttömyyshistoria heillä on ollut ennen työllistämis- tai valmennustoimintaan tulemista
 • millaisia valmennuspalveluita he ovat käyttäneet
 • millaisissa työ- tai valmennussuhteissa he ovat olleet

Lisäksi saadaan listaus työllistymistä estävistä asioista, ikä- ja sukupuolijakauma sekä tieto, minne on menty jakson jälkeen.

Ohjelma sisältää myös asiakasprojektiosion, jolla voidaan dokumentoida yksilölliset valmennussuunnitelmat.