ST-asiakasrekisteri

ST-asiakasrekisteri on netissä toimiva sosiaalisen työllistämisen toimijoille rakennettu ohjelmisto, jolla voidaan läpivalaista sosiaalisen työllistämisen arkea. Asiakasrekisteristä voitte tulostaa sähköiset raportit, joita tarvitsette työpajatoiminnan sisäisessä seurannassa ja verkostonne kanssa viestinnässä.

ST-asiakasrekisteri auttaa työttömien kanssa työskenteleviä asiantuntijoita ja palvelujen tuottajia ennakoimaan tarvittavia muutoksia sekä seuraamaan reaaliaikaisten raporttien avulla sosiaalisen työllistämisen arkea.

ST-asiakasrekisteri on tarkoitettu sosiaalisia työllistämispalveluita tuottaville ja rahoittaville kuntien viranomaisille ja työllistämistoiminnasta vastaaville toimijoille sekä muille työttömien työnhakijoiden kanssa työskenteleville organisaatioille ja sidosryhmille.

ST-asiakasrekisterillä voitte muuttaa sosiaalisen työllistämisen seurantaa ja vaikuttavuuden arviointia. Teillä on mahdollisuus napin painalluksella tulostaa oleelliset erityistyöllistämiseen tai pajatoimintaan liittyvät tilastotiedot.

Sosiaalisen työllistämisen areenalle räätälöity netissä toimiva asiakasrekisteriohjelmisto on tulevaisuuden avain. Jo lähitulevaisuudessa tarvitaan uudenlaisia työkaluja kuntouttavan työtoiminnan ja de minimis -sääntöjen muuttumisen myötä.

Ajan tasalla oleva työpajan tietokanta antaa työpajalle mahdollisuuden ennakoida toimintaansa entistä tarkemmin yhdessä muiden verkostossa toimivien kanssa. Asiakasrekisterin avulla voidaan tehdä ja toimittaa erilaisia tilastoja ja raportteja, jotka tuovat sosiaalisen työllistämistoiminnan arjen päättäjien ja eri sidosryhmien tietoon aivan uudella tavalla.

ST-asiakasrekisteri hyödyttää sosiaalisen työllistämisen operatiivisia toimijoita monella eri tavalla. Kerättyä tietoa voidaan myös käyttää strategisen suunnittelun perustana. Työllistymistilanteen heikkenemisen myötä aiemmin kerätty asiakastieto vanhenee nopeasti ja päätöksenteossa tarvittavaa uutta tietoa ilmenee päivittäin. Asiakasrekisterillä voidaan seurata tätä tiedontarvetta.

ST-asiakasrekisteri-ohjelman tavoitteena on toimia työkaluna sosiaalisen työllistämisen johtamisessa. Asiakasrekisteri tarjoaa eri tasoilla toimiville johtajille ja esimiehille älykkään ohjauskeinon kohdentaa sosiaalisen työllistämisen niukkenevia resursseja vaikuttavampiin toimintatapoihin.

Ohjelma tarjoaa käyttöönne tehokkaan seurantatyökalun, jota voitte muokata tarpeitanne vastaavaksi. Kaikki tarvittavat ominaisuudet ovat aina käytössänne. Valitsette silti vain ne, joita tarvitsette. Ohjelmaan voidaan linkittää esimerkiksi WellWorksin osaamiskartoitus, työ- ja oppimistyylien arviointityökalut tai yksilöllinen palvelutarpeen arviointiosio.

ST-asiakasrekisteri-ohjelmistolla seurataan seuraavia asioita:

  • sosiaalisen työllistämisen toimijoiden lukumäärää, josta saadaan kokonaisraportteja eri pajoille tai työpisteisiin sijoitetuista henkilömääristä
  • kuka heidät on ohjannut työllistämis- tai valmennuspalveluihin
  • millainen koulutustausta valmennuksessa olevilla on
  • miten he asuvat ja miten he ovat keränneet toimeentulonsa ennen osallistumista kuntoutukseen tai työllistämistoimintaan
  • millainen työ- ja työttömyyshistoria heillä on ollut ennen työllistämis- tai valmennustoimintaan tulemista
  • millaisia valmennuspalveluita he ovat käyttäneet
  • millaisissa työ- tai valmennussuhteissa he ovat olleet

Lisäksi saadaan listaus työllistymistä estävistä asioista, ikä- ja sukupuolijakauma sekä tieto, minne on menty jakson jälkeen.

Ohjelma sisältää myös asiakasprojektiosion, jolla voidaan dokumentoida yksilölliset valmennussuunnitelmat.