PTA-valmennus

PTA (Palvelutarpeen arviointi) -keskustelussa asioita tarkastellaan yksilöllisesti työntekijän tai valmentautujan näkökulmasta. PTA-keskustelujärjestelmässä kartoitetaan ja konkretisoidaan tavoitteita työllistymis- tai valmentautumisjaksolle vakioidun kysymyspatteriston avulla.

Ohjelma tukee kuntouttavan työtoiminnan ja työvalmennuksen asiakkaiden ohjausta. PTA:n avulla näihin liittyvien toimintojen vaikuttavuus paranee.

Ohjelma on tarkoitettu kaikille sosiaalisen työllistämisen yksiköille, jotka haluavat toimia asiakaslähtöisesti ja kehittää toimintansa vaikuttavuutta.

PTA-keskustelut ovat tärkeä osa työpajahenkilöstön ja sosiaalisen työllistymisen valmentautujan välistä yhteistyötä. PTA-keskustelun käymistä suositellaan vähintään kerran kuukaudessa.

Tavoitteenasettamistyökalulla asetetaan tavoitteita noin 1–4 viikon ajalle, mietitään selkokieliset keinot tavoitteen saavuttamiseksi sekä lopuksi arvioidaan tavoitteen saavuttamisen onnistuminen. Järjestelmä lähettää sovitulla aikataululla sähköpostiin muistutuksia tavoitteista ja tehtävistä.

PTA soveltuu työtoiminnan yksilölliseen arviointiin sekä ratkaisukeskeisen toimintatavan jalkauttamiseen valmennusprosesseihin.

Vakioidun PTA-kysymyspatteriston sisältö koostuu seuraavista osista:

  • perehdytykseen liittyvät kysymykset
  • menneen jakson ja tehtävistä suoriutumisen käsittely
  • seuraavan jakson keskeisten tavoitteiden määrittely
  • osaamisen arviointi
  • valmennus- tai työllistymisprosessin toimivuuden arviointi
  • hyvää ja tuloksekasta valmennustoimintaa tukevien ja estävien asioiden kartoitus
  • työvalmennustiimin sisäisen ja sosiaalisen työllistämisen verkoston välisen yhteistyön arviointi
  • yhteinen arviointi esimiehen/työ- tai yksilövalmentajan ja työntekijän/valmentautujan keskinäisestä vuorovaikutuksesta
  • tulevaisuuden osaamistarpeiden kartoitus ja tavoitteiden asettaminen
  • työhyvinvointiin sekä työ- ja toimintakykyyn liittyvien asioiden arviointi

Ohjelma tekee valmennusprosessin läpinäkyväksi, jolloin prosessin ohjaaminen ja kehittäminen mahdollistuu. Ohjelma tukee voimakkaasti valmennusyksikön yhteisöllisyyden kehittymistä dokumentoimalla asiakkaan tavoitteet ja saavutukset. Kaikki tiedot tallennetaan tietokantaan, josta ne ovat helposti valmennushenkilöstön saatavilla.

Ohjelman tavoitteena on auttaa työvalmennustiimejä nostamaan asiakkaansa toiminta keskiöön. Järjestelmä opettaa valmentautujaa ratkaisukeskeiseen toimintaan, jota voi soveltaa tulevaisuudessa oman elämänsä erilaisia haasteita kohdatessa.