Rakenne-PALTA

Rakenne-PALTA:n avulla selvitetään nopeasti, miten yhtäkkiä työttömäksi jäänyt näkee tilanteensa ja minkälaisia palveluja hän ensimmäisenä tarvitsee. Rakenne-PALTA keskittyy juuri työttömäksi jääneiden akuuttiin auttamiseen.

Rakenne-PALTA-ohjelma antaa tietoa, ketkä vastaajista ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tuottaman kriisihoidon tarpeessa, ketkä tarvitsevat tilanteensa vuoksi jopa mielenterveysalan ammattilaisten apua, ketkä vaativat uuteen tilanteeseensa mukautumisen vuoksi erityisiä sosiaalipuolen tukitoimia ja ketkä eivät ole työkykyisiä tällä hetkellä.

Ohjelma on tarkoitettu työttömien työhakijoiden kanssa työskenteleville kuntien sosiaaliviranomaisille ja työllistämistoiminnasta vastaaville, muille työttömien työnhakijoiden kanssa työskenteleville asiantuntijoille sekä tuki- ja vertaisryhmätyöskentelyssä toimiville henkilöille.

Työmarkkinapettymyksen voimakas kokeminen ennustaa suhteellisen pitkää työttömyyttä. Rakenne-PALTA selvittää, millaisia voimavaroja ihmisellä itsellään on tällä hetkellä suuntautua ulos tilanteesta.

Ahdistava työttömyyden kokemus voi olla työnhakijalle tuhoisa myöhempää työmarkkinakäyttäytymistä ajatellen. Jos Rakenne-PALTA raportoi työnhakijan kokemuksen elämäntilanteestaan olevan hänelle erityisen haitallinen, olisi keskustelu terveysalan ammattilaisen kanssa suotavaa.

Ohjelman avulla asiantuntijoiden aikaa säästyy arvioimisen sijasta asiakkaiden konkreettiseen tukemiseen ja auttamiseen.

Kysymysten teemat ovat samoja kuin PALTA-ohjelmistossa. Rakenne-PALTA antaa raportin työttömyyden tai irtisanomisen kokemista selittävistä tekijöistä:

  • taloushuolet stressitekijänä
  • epäonnistumista odottava asenne
  • työttömyyden tai irtisanomistilanteen aiheuttama elämänmuutos
  • työllistymisodotukset ja työnhakuaktiivisuus

Raportin tiedot helpottavat tukiprosessin luomista siten, että siinä voidaan keskittyä ainoastaan vastaajalle merkityksellisiin ja tutkitusti vaikuttaviin tekijöihin.

Ohjelman tavoitteena on työttömien tai irtisanottujen tilanteen helpottaminen heti työttömäksi jouduttua selvittämällä, miten ihminen ymmärtää oman tilanteensa ja kuinka merkityksellisiä tilanteesta syntyvät kokemukset ovat.

Ohjelma auttaa työttömiä työnhakijoita ja heidän kanssaan työskenteleviä asiantuntijoita ja palvelujen tuottajia arvioimaan tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvan menetelmän avulla työnhakijan elämäntilannetta ja siitä nousevia tarpeita sekä edistämään heidän ohjaustaan työmarkkinoille.

PALTA-raportissa matemaattinen malli antaa suoraan tiedon psyykkisen pahoinvoinnin riskistä, jolloin asiantuntijat voivat vastaajan halutessa järjestää mahdollisuuden keskusteluun sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.