Tartu kunnan kasvaviin työllistämishaasteisiin uusilla digitaalisilla työkaluilla

PALTA on työttömien työnhakijoiden yksilöllisen palvelutarpeen selvittämiseksi kehitetty työkalu, joka perustuu tieteelliseen tutkimukseen (Rauno Pietiläisen väitöskirja Työttömyydestä selviytyminen: psykologinen lähestyminen työttömyyteen). PALTAn avulla on mahdollista luoda nopeasti yksilöllinen toimintasuunnitelma työnhakijan saamiseksi takaisin työelämään.

PALTA kyselylomake

PALTAn avulla selviää työnhakijoiden palvelutarpeet

PALTA-arvioinnin jälkeen voitte suunnitella kuntanne työllisyystoimintoja vaikuttavammiksi ja paremmin työttömien työnhakijoiden tarpeita vastaaviksi.

PALTAn avulla palveluja voi kohdentaa yksilöllisesti

Mahdollisimman nopea yksilöllinen palvelutarpeen kartoitus ja arviointi estää osaltaan työttömyyden aiheuttamien haittavaikutuksien pitkittymistä ja kasautumista.

PALTAn onnistunut käyttö maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti

Palvelun käyttö maksaa itsensä takaisin Kelalle suoritettujen työmarkkinatukimaksujen pienentyessä ja verotulojen kasvaessa työllisyysasteen noustessa.

PALTA raportti

PALTA on helppokäyttöinen

Työtön työnhakija täyttää verkossa kyselyn, johon vastataan liukukytkimellä arvioiden kuinka hyvin väite pitää omalla kohdalla paikkaansa. Kyselyssä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. PALTAn kysely suositellaan täytettäväksi ammattilaisen kanssa, jotta apua on saatavilla mahdollisten lukemisen vaikeuksien takia. Kyselyn täytön jälkeen PALTA antaa raportin, jossa on vastausten perusteella muodostuvia yksilöllisiä toimenpide-ehdotuksia.

Kuvituskuva

PALTA on oivallinen verkostotyökalu

PALTA antaa toimenpide-ehdotuksia työttömän työnhakijan selviytymiseksi työttömyydestä. Toimenpide-ehdotukset käydään kyselyssä mukana olleen työntekijän kanssa läpi saman tien työnhakijan yksilölliset tarpeet huomioivan työllistymissuunnitelman laatimiseksi. Yksilölliset tarpeet huomioiva suunnitelma on työnhakijaa motivoiva ja psyykkistä hyvinvointia ylläpitävä. Parhaimmat tulokset saadaan aikaan, kun käytettävissä on monipuoliset paikalliset yhteistyöverkostot, jotta työllistämisen esteinä olevia asioita voidaan ratkaista yhdessä.

PALTA selvittää työttömän työnhakijan

Akuutit riskit

Työmarkkinasuuntautuneet työllisyyskeinot

Henkilökohtaiset selviytymiskeinot

Mobirise

PALTA raportin osa-alueet

Työelämän yksilöllinen merkitys

Osiossa ilmenee, miten työnhakija kokee työttömyyden, millainen asenne hänellä on työhön ja miten työttömyys vaikuttaa hänen työmotivaatioonsa.

Työttömyystilanteen hallinta

Osiossa selviää esimerkiksi kokeeko työnhakija olevansa vastuussa työttömyydestään, miten elämänmuutokset ovat vaikuttaneet hänen asenteeseensa ja uskooko hän työttömyyden olevan pysyvää.

Työttömyyden kokeminen

Osio selventää työnhakijan työttömyyden kokemusta, taloushuolia stressitekijöinä ja psyykkisen pahoinvoinnin riskiä. 

Työmarkkinakäyt-täytyminen

Osiossa selvitetään työnhakijan työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä, kuten työnhakuaktiivisuutta, työllistymisodotuksia ja miten työnhakija kokee oman ikänsä työnhaussa.

Työttömyydestä selviämisen keinot

Osiossa selviää, mitä työnhakija tekee selvitäkseen työttömyydestä. Raportissa arvioidaan esimerkiksi terveyden, perheen, yrittämisen ja päihteiden tärkeyttä ja merkitystä työnhakijalle.

Jos haluat lisätietoja, ota meihin yhteyttä ja järjestetään PALTAsta verkkoesittely

PALTAn avulla säästät rahaa ja huomioit työttömien työnhakijoiden tarpeet

PALTA-raportti antaa toimenpide-ehdotuksia, joiden pohjalta työttömän työnhakijan pitkäaikaistyöttömyyttä ylläpitävät mekanismit tai pitkäaikaistyöttömyyden riskejä lisääviin mekanismeihin voidaan reagoida vaikuttavasti.

PALTA on työkalu, jonka avulla työnhakijan tulkinta omasta tilanteestaan tulee huomioiduksi työllistämissuunnitelmaa tehdessä, jolloin suunnitelmasta saadaan työnhakijan kannalta motivoiva ja psyykkistä hyvinvointia ylläpitävä.

Tilaa PALTA-esittely
Kuvituskuva

Osoite

Yrjönkatu 14 C 2
40100 Jyväskylä